Regulamin serwisu internetowego

Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.flatsforpets.com
 2. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest VIMNY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twarda 18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554361, REGON: 361355953, NIP: 6772388355, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.250 zł
 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym z Usługi Konta
 4. Usługa podstawowa - usługa dostępna dla każdego użytkownika Internetu, tj. dostęp do niektórych treści Serwisu, jednak bez możliwości zamieszczania w Serwisie treści
 5. Konto/Usługa Konta - jest to usługa w Serwisie, do której dostęp następuje po zalogowaniu (podaniu e-maila oraz hasła), za pomocą której Użytkownik Serwisu może dokonywać aktywności w Serwisie jak np. zamieszczanie treści. Każdy użytkownik może posiadać w Serwisie wyłącznie jedno Konto.
 6. Profil - miejsce w ramach Serwisu, gdzie znajdują się informacje/treści podane przez Użytkownika, jak przykładowo: nazwa Użytkownika tj. „nick”, grafika/zdjęcie, adres e-mail, numeru telefonu komórkowego, inne.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego dostępnego pod adresem "www.flatsforpets.com". W szczególności Regulamin opisuje prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników Serwisu, a także zawiera inne informacje wymagane przez prawo.
 2. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie, odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał skorzystać za pośrednictwem Serwisu z innej usługi nie pochodzącej od Administratora, warunki świadczenia takich usług uregulowane będą oddzielnym regulaminie określonym przez inny podmiot świadczący daną usługę.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy Usługi, polegające w szczególności na dostępie do treści skupionych wokół tematyki zwierząt domowych oraz ich miłośników i właścicieli oraz poszukiwanie pomocy do opieki nad tymi zwierzętami i oferowanie usług w tym zakresie.
 4. Administrator oświadcza, że wszelkie kontakty Użytkowników w ramach Serwisu następować będą bez jego pośrednictwa i bez jego nadzoru. W szczególności jakiekolwiek zobowiązania Użytkowników lub umowy zawarte przez nich nie mogą dotyczyć Administratora i nie będą wspierane, ani potwierdzane przez Administratora w żaden sposób. Administrator nie będzie również stroną jakiejkolwiek umowy zawartej za pomocą Serwisu przez Użytkowników.
 5. Serwis używa protokołu bezpieczeństwa „SSL security protocol” https://www.rapidssl.com

Techniczne uwarunkowania świadczenia Usług

 1. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer albo urządzenie mobilne, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie z prawidłowych funkcji Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer 6 i 7, Mozilla Firefox 3, Chrome;
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania: Flash Player.
 3. Strona internetowa Serwisu jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768, a na urządzeniach mobilnych, zgodnie z możliwościami technicznymi tego urządzenia.

Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość skorzystania z Usługi Konta jest możliwa po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz rejestracji - a po pomyślnej rejestracji - zalogowaniu się - w Serwisie do Usługi Konta. Rejestracja jest możliwa wyłącznie po akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych.
 2. Aby zostać Użytkownikiem Serwisu należy założyć Konto, poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie.
 3. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna.
 4. Administrator zwraca uwagę, że Użytkownicy mogą ponieść dodatkowe opłaty na rzecz podmiotów trzecich (np. operatorów telefonii komórkowej lub dostawców usług internetowych) w związku z korzystaniem z usługi dostępu do internetu w celu korzystania z Serwisu.
 5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
 6. Z chwilą rejestracji Użytkownika do usługi Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 7. Osoba, która nie aktywuje Konta założonego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości aktywowania Konta, jeżeli aktywacja nie zostanie dokonana w okresie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej dane zarezerwowanego Konta.
 8. Usuwanie Konta odbywa się na życzenie Użytkownika poprzez przesłanie e-mail zawierającego dane Użytkownika niezbędne do jego weryfikacji pod adres: info@flatsforpets.com. Administrator dołoży starań, aby sunięcie Konta nastąpiło w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania maila z takim żądaniem.
 9. Konto Użytkownika może zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania.
 10. Konto Użytkownika może zostać zablokowane bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem.
 11. Niedozwolone jest celowe "podszywanie" się pod innego Użytkownika, a zarazem wprowadzania innych Użytkowników w błąd stosując metodę podobieństwa w nazwie Użytkownika (nick) liter.
 12. Niedozwolone jest rejestrowanie Konta (nick), które zawiera słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie, wykorzystujące nick osoby trzeciej (np. nick osoby znanej w środowisku internautów pod danym nickiem) lub w inny sposób jest niezgodne z przepisami prawa.
 13. Zakres dostępu do zasobów Serwisu dla osób nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. nie posiadającymi Konto) może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy korzystający z Usługi Konta.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za jego oceny innych Użytkowników.

Zasady zamieszczania w Serwisie Materiałów i realizacji Ogłoszeń

 1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie treści takie jak: komentarze oraz pliki zgodnie z możliwościami technicznymi Serwisu (zwane pojedynczo „Materiałem”, a łącznie „Materiałami”). Wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika muszą być jego własnego autorstwa lub w stosunku do których przysługują mu nieograniczone w czasie i terytorium, ani ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa w zakresie umożliwiającym użytkownikowi zamieszczanie ich w Serwisie. Materiały nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów.
 2. Materiały są zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie samodzielnie, tj. bez pośrednictwa Administratora, który nie będzie dokonywać weryfikacji Materiałów przed ich zamieszczeniem przez Użytkownika w Serwisie.
 3. Materiały zamieszczane w Serwisie nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiarygodnej informacji o tym, że dany Materiał może naruszać postanowienia pkt. V ust. 3, Administrator może niezwłocznie zablokować dostęp do takiego Materiału lub zupełnie usunąć go z Serwisu.
 5. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników Materiałów niezgodnych z niniejszym Regulaminem prosimy o niezwłoczne powiadomienie Administratora poprzez wysłanie zgłoszenia pod adres: Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia. Administrator może poprosić osobę zgłaszającą naruszenie podanie dodatkowych informacji potwierdzających fakt naruszenia.
 6. W celu zamieszczenia ogłoszenia o potrzebie zaopiekowania się zwierzęciem Użytkownika lub wyrażenia przez niego chęci zaopiekowania się zwierzęciem innego Użytkownika, Użytkownik powinien zamieścić w Serwisie ogłoszenie (dalej „Ogłoszenie”) korzystając w tym celu z funkcjonalności Serwisu i wypełniając wymagane pola (np. gatunek zwierzęcia, długość opieki, dieta, opłata za każdy dzień opieki). Należy zauważyć, że Administrator nie będzie stroną takiej Umowy, jego rola ogranicza się jedynie do przygotowania platformy za pomocą której Użytkownicy mogą komunikować się w celu publikacji i akceptowania Ogłoszeń.
 7. Po potwierdzeniu warunków Ogłoszenia przez innego Użytkownika, zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy oboma Użytkownikami na warunkach w niej określonych, a Użytkownik zamawiający usługę opieki zobowiązany będzie do wniesienia opłaty (dalej „Opłata”) na warunkach przedstawionych na odpowiednich podstronach Serwisu. Opłata będzie zawierać zarówno wynagrodzenie dla drugiego Użytkownika, jak i prowizję dla Administratora pobieraną od obu zainteresowanych Użytkowników i powinna być wniesiona za pomocą podmiotów trzecich obsługujących płatności elektroniczne, np. PayU oraz Bilon, które są podmiotami trzecimi w stosunku do Administratora. Administrator nie zarządza, ani nie przechowuje kwoty Opłaty w żaden sposób.
 8. Po wniesieniu Opłaty, środki zostaną przechowane w zasobach podmiotów trzecich obsługujących płatności elektroniczne wskazanych w ust. 7 powyżej i zostaną wypłacone po upływie min. 24 godzin od zakończenia usług objętych zaakceptowanym Ogłoszeniem – w tym celu zainteresowani Użytkownicy powinni dokonać potwierdzenia prawidłowego wykonania usługi objętej Ogłoszeniem, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 12 godzin) po wykonaniu tej usługi. Brak potwierdzenia prawidłowego wykonania usługi objętej Ogłoszeniem lub zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 12 godzin od wykonania usługi przez danego Użytkownika, będzie stanowić domyślne potwierdzenie tego Użytkownika, że usługa została wykonana prawidłowo. Dla bezpieczeństwa obu Użytkowników, uprasza się, aby podczas zwracania zwierzęcia dokładnie obejrzeć zwierzę i sprawdzić jego stan zdrowia oraz wyjaśnić na bieżąco wszelkie wątpliwości oraz zgłosić w systemie poprawność wykonanej usługi – najlepiej w obecności drugiego Użytkownika. Takie działanie ma na celu eliminację przyszłych ewentualnych nieporozumień.
 9. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących świadczenia usług związanych z zaakceptowanym przez obu Użytkowników Ogłoszeniem, Administrator prosi o niezwłoczny kontakt w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji – postanowienia pkt. VIII stosuje się odpowiednio, a Administrator poinformuje o swoje decyzji oboje Użytkowników. W szczególności zastrzeżenia dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia spowodowane urazami mechanicznymi powinny zostać udokumentowane odpowiednią dokumentacją medyczną np. w postaci skanu opinii lekarza weterynarii zawierającej dane, które w sposób bezsporny wykażą wystąpienie takiego urazu i przesłane do Administratora w ciągu 36 godzin od wykonania usługi – brak przesłania takiej dokumentacji może zostać potraktowany jako brak udokumentowania poniesienia szkody przez Użytkownika
 10. Użytkownik wyraża zgodę, aby w Administrator ocenił każdą sporną sytuację pomiędzy nim, a innym Użytkownikiem, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 11. W przypadku sytuacji spornej opisanej w ust. 9 powyżej, środki pieniężne wpłacone uprzednio przez Użytkownika zostaną mu zwrócone lub wypłacone zgodnie z decyzją Administratora odnośnie sytuacji spornej w odpowiedniej części nie później niż 14 dni po wydaniu decyzji przez Organizatora. Administrator oświadcza, że środki pieniężne wpłacone przez Użytkownika zgłaszającego zastrzeżenia odnośnie wykonania usługi opieki nad zwierzęciem, będą mu zwrócone na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie tylko w przypadku, gdy drugi zainteresowany Użytkownik wyraz na to zgodę lub w przypadku, gdy zgodnie z dokumentacją przesłaną na warunkach opisanych w pkt. 9 wykazane zostanie, że zwierzę będące pod opieką drugiego Użytkownika doznało urazu mechanicznego lub poniosło śmierć.
 12. Administrator informuje, że w przypadku nie osiągnięcia przez zainteresowanych Użytkowników porozumienia, jak również w przypadku gdy nie będą oni zadowoleni z decyzji Administratora odnośnie rozwiązania spornej kwestii, mogą oni skorzystać z ochrony przysługujących im praw przed sądami powszechnymi lub przed odpowiednim mediatorem. W żadnym przypadku decyzja Administratora nie wyczerpuje prawa Użytkownika niezadowolonego z tej decyzji do poszukiwania ochrony swoich praw zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja Administratora ma na celu jedynie wstępne zabezpieczenie środków przekazywanych pomiędzy zainteresowanymi Użytkownikami w związku z zawartą pomiędzy nimi umową.
 13. Wszelkie kontakty Użytkownika w ramach Serwisu związane z ogłoszeniem potrzeby zaopiekowania się zwierzęciem Użytkownika lub wyrażenia przez niego chęci zaopiekowania się zwierzęciem innego Użytkownika, powinny następować za pomocą Ogłoszeń.
 14. W szczególności za sprzeczną z niniejszym Regulaminem uważać się będzie sytuację gdy Użytkownicy będą dążyć do porozumienia w zakresie opisanym w pkt. 13 lub zawrą takie porozumienie poza systemem Ogłoszeń funkcjonujących w Serwisie. W takim przypadku Administrator rezerwuje sobie prawo czasowego zablokowania do Konta lub nawet usunięcia Konta na stałe i brak możliwości założenia nowego Konta przez Użytkownika, który złamał postanowienia Regulaminu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz przekazywane do Serwisu wizerunki podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest Administrator.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
 3. Użytkownicy, powinni wyrazić zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji do Usługi Konta, pochodzących od Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu Konta w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone w Serwisie materiały.
 2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w ramach Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. W szczególności Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym.
 3. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Administrator nie gwarantuje stałej dostępności do Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania w szczególności ze względu na okoliczności wymienione w pkt. VII ust. 4 poniżej oraz przerw w funkcjonowaniu wywołanych siłą wyższą.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość do wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz Usług Serwisu oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu z ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych względów uzasadnionych przepisami prawa, czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu).
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych, oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

Kontakt z Administratorem w przypadku awarii lub składania reklamacji

 1. Wszelkie uwagi, zapytania, zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania oraz reklamacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora:
  1. mailowo pod adres: info@flatsforpets.com lub
  2. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora, tj.: VIMNY sp. z o.o., ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, nick użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub odpowiednio zaktualizowany), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub pod adres korespondencyjny podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Administratora rozpatrywane.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Administratora.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dodatkowe informacje przydatne dla Użytkownika w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich racjonalnych starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. O ile będzie to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora z ważnych przyczyn, przy czym zmiany takie nie mogą negatywnie wpłynąć na uprawnienia Użytkownika. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.
 5. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub przed zalogowaniem do Usługi Konta informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie do Serwisu będzie możliwe po akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Administrator zastrzega, że w odniesieniu do użytkowników korzystających z Usługi Konta, pewne funkcje Serwisu mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do zrealizowania w ramach Usługi Konta do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu. Jeżeli jednak zmiana nastąpiłaby w trakcie korzystania z usługi płatnej i wpływała na nią, Użytkownik będzie miał prawo dokończyć korzystanie z Serwisu na dotychczasowych zasadach lub zwrotu odpowiedniej kwoty pieniędzy – wówczas prosimy o kontakt zgodnie z pkt. VIII ust. 1.
 6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administrator a o takiej decyzji.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 8. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.